آخرین مطالبصفحه اصلیفصل دوم رمان رئیس مغرور منلیست کامل رمان ها

رمان عشق تعصب فصل دوم رمان رئیس مغرور من

رمان عشق تعصب فصل دوم رمان رئیس مغرور من

پارت ها به ترتیب انتهای صفحه

قسمتی از رمان:

دستم و دنبال خودش کشوند و به سمت دستشویی برد.
با حیرت گفتم:
_آخه اینجا؟
در دستشویی و قفل کرد. کوبوندم به دیوار و لب هاش و روی لب هام قفل کرد و با مستی مشغول بوسیدنم شد.
عقب زدمش و گفتم:
_نکن یکی میاد.
خمار نگاهم کرد و پچ زد
_خوب بیاد فوقش همه می فهمن دوست دخترمی.
خواست دوباره صورتش و جلو بیاره که گفتم:
_قرار شد کسی نفهمه.
کلافه عقب رفت و گفت:
_دردت چیه تو؟چرا نباید کسی بفهمه؟ هنوز تو فکر اون مرتیکه ای منم لابد زاپاسم برات آره؟
هول کردم و گفتم:
_چه ربطی داره؟من فقط نمی خوام کسی از همکارا بفهمه.
با طعنه گفت:
_درد تو همکارا نیست اون مردکه که مثل سگ باهات رفتار میکنه و تو بازم بهش وفاداری.
خواستم جوابش و بدم که در و باز کرد و گفت:
_برو…
سر تکون دادم و از در بیرون رفتم که سینه به سینه ی بهادر شدم.
با اخم های در هم نگاهی به لب هام انداخت و رگ گردنش بیرون پرید.
طاها از دستشویی بیرون اومد و با دیدن
بهادرنگاه معناداری بهم انداخت و خواست بره که بهادر با خشم غرید:
_شما تو دستشویی زنونه چی کار داشتی؟مگه با این سن سواد خوندن نداری؟
طاها پوزخندی زد و گفت:
_چرا اتفاقا دارم ولی از اون جایی که شما توی شرکت به این بزرگی تون اتاق خالی ندارین دستشویی زنونه میشه مکان من و عشقم.
نفسم برید. چشمکی بهم زد و من و با بهادری که از خشم داشت می ترکید تنها گذاشت.
دستش و دور گردنم انداخت و با خشونت من و به سمت دستشویی برد.
ترسیده گفتم:
_چی کار داری می کنی تو بهادر؟
شیر آب و بار کرد و با خشونت روی لبهام آب زد و محکم با دست روی لبم کشید و گفت:
_چیزی که یه زمانی مال من بوده نباید مال کس دیگه بشه قبلا بهت گفته بودم حق لاس زدن با کسی و نداری

وقتی عصبانیتش رو روی لبهام خالی کرد دستش رو برداشت و با خشم بهم خیره شد توپید
_دفعه ی بعدی نزدیک اون مرتیکه ببینمت قسم میخورم جفتتون رو میشکم
با شنیدن این حرفش رنگ از صورتم پرید با وحشت بهش خیره شدم میدونستم بهادر هر کاری که بگه انجامش میده ، اما مثل همیشه نتونستم جلوی زبونم رو بگیرم و با جسارتی که نمیدونم از کجا آوردم بهش خیره شدم و گفتم:
_تو هیچ غلطی نمیتونی بکن ….

با خوردن تو دهنی محکمی که بهادر بهم زد شوری طعم خون رو داخل دهنم احساس کردم دستم رو جلوی دهنم گرفتم و با بهت بهش خیره شدم اون بدون توجه به دهن خونی من دستش رو روی گلوم گذاشت و محکم فشار داد و با خشم کنار گوشم غرید:
_میتونم بدون اینکه آب از آب تکون بخوره همینجا دخلت رو بیارم بعدش اون مرتیکه ی پدر سگ و جرش بدم که به خودش اجازه داد لبهای کسی که من صاحبش هستم رو لمس کنه …
به اینجا که رسید سکوت کرد نگاهش رو بین لبها و چشمهام چرخوند و با خشونت لبهاش رو روی لبهام گذاشت با شدت داشت لبهام رو میبوسید و گاز میگرفت انگار قصدش از بوسیدن لبهای من فقط خالی کردن عصبانیتش روی لبهام بود میخواست به خودش و من ثابت کنه صاحب منه!

اما من یه وسیله شخصی نبودم که اون با پولش بخواد من و بخره هنوز یادم نرفته باهام چیکار کرد من عاشقش بودم فکر میکردم اونم عاشقمه درست روز تولدم که منتظر سوپرایزش بودم بدترین اتفاق زندگیم افتاد بهادر با دختر خاله اش نامزد کرد و من رو به بدترین شکل ممکن خورد کرد
بعد از گذشت چند سال دوباره تو شرکتی که حتی نمیدونستم برای بهادر به عنوان کارمند مشغول به کار شدم
با یاد آوری روزی های تلخ گذشته بی اختیار قطره اشکی روی گونم چکید که بهادر دست از بوسیدن من برداشت صدای خش دار و گرفته اش بلند شد
_بخاطر اینکه بوسیدمت داری گریه میکنی آره؟!

سرم رو بلند کردم و به چشمهای قرمز شده اش که جذاب تر از قبل شده بود خیره شدم من چرا هنوز عاشقش بودم آخه لعنتی اون من و دوست نداشت اصلا چرا باید دختر فقیری مثل من که از سطح پایین جامعه بودم رو دوست داشته باشه وقتی بهترینا رو داشت!
با فکر کردن به اینا عصبی شدم با صدایی که حالا از شدت خشم داشت میلرزید گفتم
_برو کنار عوضی!

_دهنت و ببند تا پر خونش نکردم بهار
پوزخندی عصبی زدم
_مگه تا حالا داشتی چیکار میکردی پر خون اش کردی دیگه مگه بس نبود!؟
نگاهش سرد شد
_ دیگه هشداری بهت نمیدم کافیه بازم کنار اون پسره ببینمت تا زن …
از کوره در رفتم و با خشم تقریبا فریاد زدم:
_بسه من با اون پسر دیگه هیچ کاری ندارم اما اینم بدون تو هم جایی تو زندگی من نداری ، من عروسک خیمه شب بازی تو نمیشم

تا خواست چیزی بگه صدای نیلوفر از بیرون دستشویی اومد:
_بهار خوبی چرا داد میزنی!؟
با شنیدن صداش رنگ از صورتم پرید نیلوفر یکی از کارمند های دهن لق شرکت بود با ترس به بهادر خیره شدم و با من من گفتم:
_چیزی نیست نیلوفر با تلفن داشتم حرف میزدم الان میام!

_داخل دستشویی اخه با تلفن حرف میزنند ، زود باش بیا تا رئیس نیومده
_باشه تو برو منم میام
صدای پا اومد که نشون از رفتن نیلوفر میداد نفس راحتی کشیدم و با حرص به بهادر خیره شدم و گفتم:
_میخوای تو شرکت آبروم بره و همه منو به عنوان ج*ن*ده بشناسن که داره تو دستشویی به رئیس روانیش حال میده!؟

_گوه میخوره کسی که بخواد زر اضافه بزنه!
کلافه از بحث و کل کل کردن با بهادر گفتم
_برو کنار من برم
دستش رو دو طرف صورتم گذاشت
_دیگه چی میخوای از جون من!؟
با نگاه خاصی به چشمهام خیره شد و شمرده شمرده گفت:
_من صاحب تو هستم!

پارت1

پارت2

پارت3

پارت4

پارت5

پارت6

پارت7

پارت8

پارت9

پارت10

پارت11

پارت12

پارت13

پارت14

پارت15

پارت16

پارت17

پارت18

پارت19

پارت20

پارت21

پارت22

پارت23

پارت24

پارت25

پارت26

پارت27

پارت28

پارت29

پارت30

پارت31

پارت32

پارت33

پارت34

پارت35

پارت36

پارت37

پارت38

پارت39

پارت40

پارت41

پارت42

پارت43

پارت44

پارت45

پارت46

پارت47

پارت48

پارت49

پارت50

پارت51

پارت52

پارت53

پارت54

پارت55

پارت56

پارت57

پارت58

پارت59

پارت60

پارت61

پارت62

پارت63

پارت64

پارت65

پارت66

پارت67

پارت68

پارت69

پارت70

پارت71

پارت72

پارت73

پارت74

پارت75

پارت76

پارت77

پارت78

پارت79

پارت80

پارت81

پارت82

پارت83

پارت84

پارت85

پارت86

پارت87

پارت88

پارت89

پارت90

پارت91

پارت92

پارت93

پارت94

پارت95

پارت96

پارت97

پارت98

پارت99

پارت100

پارت101

پارت102

پارت103

پارت104

پارت105

پارت106

پارت107

پارت108

پارت109

پارت 110

پارت 111

پارت 112

پارت 113

پارت 114

پارت 115

پارت 116

پارت 117

پارت 118

پارت 119

پارت 120

پارت 121

پارت 122

پارت 123

پارت 124

پارت 125

پارت 126

پارت 127

پارت 128

پارت 129 به زودی…

دانلود آهنگ جدید

توجه:زمان پارت گذاری رمان عش تعصب هر 3 روز یک بار از انتشار اخرین پارت منتشر شده در سایت

نوشته های مشابه

‫110 نظرها

 1. رمان خیلی عالیییی من عاشق این رمانم لطفا پارت 17 از فصل دوم را هر چه زودتر بزارید بی صبرانه منتظر قسمتهای بعدی هستم….؟ با تشکر دوستدا ر رمان های شما SH…..!!!!

  1. ای بابا چرا نمی ذارین قسمت های دیگهرو خسته شدم این پارتی که گذاشتین مال سه ماهه پیشه چرا انجوری رمان مینویسین
   اگه دیگه وارد سایبت شما نمی شم…..؟؟؟؟؟؟؟؟

 2. اه چرا جواب نمی دید این چه وضعیتی واسه ی ما درست کردین اصلا چرا رمان می نویسین اونم ناقص اه من دیگه بخاطر رفتار زشت شما هیچوقت دیگه رمان نمی خونم نه رمان شما بلکه همه
  رمانهای دیگه آدم خودخواه …….؟؟؟؟؟؟؟:):):)

 3. پارت خوبی بود بی صبرانه منتظر پارت های بعدی هستم من عاشق این رمانم ولی ۶سال زیاده لطفا هرچه زود تر پارت بعدی را بگذارید ممنون

 4. جناب ادمین ما مسخره شما نیستیم که ما رو علاف میکنید وقتی نمی تونید به موقع بزارید هی رمان ننویسین اه

 5. ۰رمانش دقیقا مثل فصل اولشه:-|…چ تجاوزش…چ بیماری مادر و پول عمل و صیغه..چ یکی سر دشمنی میاد ی کاری میکنه پسره فک کنه دختره بهش خیانت کرده!..چ فرار دختره!!!!….ب کدامین گناه اخه:-|:-|:-|:-|

 6. چرا پارت جدید رئیس کارمند رو نمیزارید شما باید روزی ۲پارت بزارید ولی ما به همون یکی هم راضی هستیم پس لطفا هر روز بزارید پارت جدید رو و ما رو معطل نکنید

    1. اه چرا پارت نمیزارین خسته شدیم اول رمانتون رو کامل بنویسین بعد پخش کنید که ما تو خماری نمونیم

 7. چرا دیگه توی که کانالتون نمیزارینش ؟ ازتون خواهش میکنم که هر شب بزارینش من خیلی وابسته این رمان شدم خیلی دوسش دارم تورو بزارین

 8. لطفا هر چه سریع تر پارت جدید رو بزارین دیگه طاقت ندارممم دوست دارم ببینم اخرش چی میشههه:(

   1. سلام من ی رمان نوشتم 5 پارته طولانی هست ژانرش پلیسی عاشقانه هیجانی هست🙏 کمکم میکنید بزارم تو سایتتون لطفا جواب بدید 🙏🙏🙏🙏🙏

 9. تو رو خدا بزارین دیگه خسته شدم انقدر از اول خوندم رومانو خانم نویسنده لطفا دست بجنبونید دیگه ما همه منتظریم 😕😔🙏

 10. تو رو خدا نویسنده جان لطفا بهادر نمرده باشه
  من طاقتشو ندارم پایانش تلخ باشه
  حیف که کیانوش الکی هستش وگرنه گیرش میاوردم
  انقدر میزدمش تا خون بالا بیاره

 11. سلام ببخشید پارت جدید نمیزارید
  لطفا تند تندپارت بزارید اینطوری میخواید دیر به دیر پارتگذاری کنید جذابیت رمان از دست میره ❤

 12. چرا پارت 91 رو نمی زارید وقتی نمی تونید بگید 10 روزی یه بار نه 3 روزی تا بدونیم مسخره که نیستیم

 13. سلام
  پس زمان 93 رو کی میزارید خسته شدیم به خدا
  خیلی بدقولییییی هم میکنید الان 5 روزه که شما پارت نزاشتید 😤😤😤😤

 14. بهادور نمرده بهادور همون کیانوش رفته تغیر چهره داده این همون کلکیه که داخل فصل قبل آریا مثل می خواست به دشمناش بزنه کاملا شبیه فصل قبله

 15. شخصیت بهار دیگه حالمو داره بهم میزنه . دختره نکبت من فقط موندم مادرش چجوز ادمیه حتی سراغ دخترشک نمیگیره یا بهار سراغ مادرش نمیره هی واسه من بهادر بهادر میکنه. عجب بهار خارطلبه. نویسنده عزیزاگه شما درمورد رویا بنوشتید خواهر اریا خیلی بهتر بوود اخه من خیلی کنجکاوبودم بدونم چه بلایی سرش اومده بوده چون اریا دنبال خواهرش رویا میگشت درصورتی بهار هیچ نقشی درفصل اول نداشت اصلا کیه بنظرمن درمورد رویا بود خیلی بهتر بود

  1. سلام از این به بعد با ما همراه باشید تا سریع ترین پارت گذاری رو دریافت کنید مشکلی پیش اومده بود که از این به بعد دیگه تکرار نمیشه

   1. من ۱ هفته منتظرم پارت جدید بزارین
    از بس دیر گذاشتین من فراموش کردم پارت های قبلی در مورد چه موضوعی هس

  1. سلام از این به بعد با ما همراه باشید تا سریع ترین پارت گذاری رو دریافت کنید مشکلی پیش اومده بود که از این به بعد دیگه تکرار نمیشه

 16. سلام
  میشه لطفا بگید چند روز یکبار پارت جدید رو میزارید الان شما گفتید ۳ روز یکبار اما پارت ۱۰۲ سه هفته طول کشید که گذاشتین میشه لطفا زمان دقیق پارت گذاری هاتونو بگید که ما مجبور نشیم هر چن ساعت یکبار این سایت و نگاه کنیم 😕🤔

 17. سلام من ی رمان نوشتم فعلا 2 پارت هفته ای ی بار می نویسم به هرکی گفتم، گفتن رمانت خیلی خوب میشه به من کمک کنید این رو بزارم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻اگر بد بود نزارید خواهش میکنم جواب بدید

 18. سلام من ی رمان نوشتم فعلا 2 پارته هرکی خونده گفته عالیه میشه کمکم کنید این رمانم رو بزارم 🙏

 19. یک هفتس قراره پارت ۱۱۴ رو بزارید . خب بزارید دیگ .. اگ‌ نمیتونید توی ۳ روز بزارید درست بگید نمیتونیم الان یک هفتس علافیم . اه

 20. سلام بیچاره بهار که دیگه پیر شد از اون شیش سال کانادا سه سالم بهادر اصلا خودشو نشون نمیداد بعد حالا گفته چند سال گذشته واقعا دیگه چرا بهادر اعتراف نمیکنه؟ اگه بهار رو دوست داشت براش مهم میشد و میومد اعتراف میکرد 😒 بهار کاش یه سر حداقل به بهنام میزد تو هم ادمین زود تر پارت 117 رو بذار

 21. سلام میشه لطفا یکی بهم بگه رمان عشق تعصب چند تا وار داره ، واقعا دیگه خسته شدم همش تکراری حتما آخرش بهش میگن و با خوشی با کیانوش ازدواج میکنه و تمام دقیقا مثل آریا و طرلان .😫

 22. پارت 119کی میاد پس این دیگه چجورشه واقعا دارید اعصاب ما رو خورد میکنید پارت هارو دیر به دیر میزارید واقعا غیر قابل تحمله نویسنده باید بلد باشه چیکار کنه و چجوری سرموقع مطالبش و به اشتراک بزاره ن مثل نویسنده این رمان که اصلا مسئولیت پذیر نیست 😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑😑

 23. این چه وضعشه.میدونین چند وقته پارت ۱۲۰ رمان عشقو تعصبو هنوز نذاشتین.لطفا سریعتر بزارین به اندازه کافی وقت تلف شده..به فکر ماهم باشین

 24. میخاین بعد از سال جدی یا سال تحویل اگه اگه اگه دوی داشتین پارت ۱۲۲ رمان بعشق و تعصبو بزارین؟🙄🙄🙄🙄خو ما چقد صبر کنیم یعنی چی واقعا.نوشتین ۳ روز ولی بیشتر از ۲ هفتس؟؟؟

 25. سلام به ادمین عزیز سال نو مبارک میگه اگر میشه یه خورده پارت هارو زود تر بزارید ما همه چشم انتظاریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا