آخرین مطالبرمان های حمایتی

رمان رئیس کارمند

رمان رئیس‌کارمند

قسمتی از رمان رئیس‌کارمند

امروز بعد گذشت دو سال بود قرار بود اردلان شوهر غیابی ام رو ببینم ، کسی که وقتی داشتم قصاص میشدم بخاطر قتل داداشش درست اخرین لحظه که پای چوبه دار بودم من رو بخشید اما به شرط ازدواج باهاش ، من هیچوقت مرتکب قتل نشده بودم اما هیچکس جز من و تینا از این ماجرا خبر نداشت!
تینا خواهرم میخواست ازدواج کنه که یه شب اردوان مست کرده بود میخواست بهش تجاوز کنه تینا هم برای دفاع از خودش مرتکب قتل غیر عمد شد!
بخاطر اینکه ازدواجش خراب نشه من قتل رو به گردن گرفتم تموم خانواده ام بخاطر این موضوع من رو طرد کردند ، عمه با فوت پسرش اردوان داغون شد و فقط تنها یه چیز میخواست قصاص من!
غرق افکارم بودم که یکی از پشت زد روی شونم و گفت:
_ ِچته غرق شدی !؟
به سمتش برگشتم چشم غره ای بهش رفتم و گفتم:
_ چ مرگته تو باز عین جن سر و کله ات پیدا میشه!
پشت چشمی برام نازک کرد و با هیجان شروع کرد به تعریف کردن
_وای نمیدونی چیا شنیدم قراره رئیس جدید بیاد شنیدم هیکلش عین این مانکن هاست چهره اش شبیه بازیگرای هالیوودی اوووف نمیدونی چ جیگری قراره بیاد!
با تاسف سری تکون دادم و گفتم:
_خاک تو سرت جمع کن خودت و انگار تا حالا تو عمرت هیچوقت پسر ندیدی! انقدر ازش تعریف میکنی معلوم نیس چ انگلی قراره بیاد!
تا خواست چیزی بگه نگاهش به جلو افتاد دهنش عین ماهی باز و بسته شد
_چت شده تو خل شدی نکنه این رئیس جدید نیومده عقل و هوش تو یکی رو برده امیدوارم مثل دفعه قبل ریده نشه بهت یه پیرمرد کچل بیاد!

به سمت جلو برگشتم که با دیدن کسی که روبروم بود حس کردم رنگ از صورتم پرید
اردلان بود با یه تیپ کاملا رسمی حق با صدف بود زیاد از حد خوشتیپ شده بود البته اگه اخم غلیظ روی صورتش رو فاکتور میگرفتیم ، رسما بدبخت شده بودم اردلان به عنوان رئیس جدید شرکت اومده بود یعنی اون این شرکت رو خریده بود
مطمئن بودم اولین کاری که میکرد من رو اخراج میکرد بعد از اون ماجرا خانواده ام از همه نظر من رو طرد کرده بودند اگه از اینجا اخراج میشدم باید میرفتم کاسه گدایی تو خیابون دست میگرفتم!

با سقلمه ای که نیوشا بهم زد به خودم اومدم نگاهم به اردلان افتاد که با اخم داشت بهم نگاه میکرد ، نگاهم و ازش گرفتم سرم رو پایین انداختم بیش از حد تغیر کرده بود خوشتیپ تر از گذشته شده بود با رفتن اردلان به سمت اتاقش نیوشا به سمتم برگشت و گفت:
_وای عجب جیگیری بود طهورا دیدی!؟
ناله وار بهش خیره شدم و گفتم:
_آره
با اومدن منشی شرکت از سر جاش بلند شدم و به سمت اتاق کارم رفتم تا ترجمه ها رو بنویسم هنوز چند دقیقه از کار کردنم نگذشته بود که صدای زنگ گوشی اتاق بلند شد با دیدن شماره اتاق اردلان برداشتم و جواب دادم:
_بله !؟
صداش تو گوشی پیچید
_بیا اتاق
و صدای بوق تو گوشی پیچید لعنتی چقدر مغرور بود این بشر ، بلند شدم و به سمت اتاقش رفتم تقه ای زدم که صدای بم و مردونه اش بلند شد:
_بیا داخل
در اتاق رو باز کردم و داخل شدم
به سختی لب باز کردم و گفتم
_رئیس با من کاری داشتید !؟
بلند شد به سمتم اومد با اخم بهم خیره شد و گفت:
_تو داخل شرکت من دقیقا چ غلطی میکنی !؟
با شنیدن این حرفش حس کردم وا رفتم میدونستم الان که بگه اخراجی پس چرا باید جلوش موش میشدم قشنگ خودم رو خالی میکردم حداقل ، گستخانه زل زدم به چشمهاش و گفتم:
_کور که نیستی دارم اینجا کار میکنم
پوزخندی تحویلم داد و قشنگ به سمتم اومد حالا تقریبا بهم چسپیده بود دستاش رو دو طرفم گذاشت خیره به چشمهام شد و با همون اخم روی پیشونیش گفت:
_پس بلاخره قاتل برادرم رو دیدم
بعد مکث کوتاهی با لحن مسخره ای گفت:
_همسر غیابیم رو !
حس کردم قلبم داره از جاش کنده میشه با صدای لرزون شده ای گفتم
_دستت و بردار
پوزخندی زد و گفت
_چیه از من میترسی !؟ اون موقع که داشتی داداشم رو میکشتی نترسیدی هرزه خانوم الان ترسیدی آره !؟
با شنیدن هرزه داغ کردم من هر چی بودم اون حق نداشت انگ هرزه بودن بهم بزنه با خشم بهش خیره شدم و گفتم:
_هرزه خودتی و ننه ی …
با تو دهنی محکمی که بهم زد ساکت شدم با عصبانیت داد زد:
_ اسم مامان من رو به زبون کثیفت نیار
با شنیدن صدای دادش از ترس موش شدم ساکت دوباره بهش خیره شدم نباید به مادرش فحش میدادم این اصلا درست نبود اما وقتی قاطی میکردم هیچی جلو دارم نبود

با شنیدن صدای در اتاق از من فاصله گرفت و گفت:
_بفرمائید
در اتاق باز شد و منشی اومد داخل که نفس راحتی کشیدم
_تو میتونی بری
با شنیدن این حرفش سریع از اتاق خارج شدم خداروشکر که هیچ اتفاق خاصی نیفتاد اما من تا کی میتونستم ازش فرار کنم اردلان برگشته بود تا انتقام بگیره اون من رو از پای چوبه دار نجات داد تا با زنده موندنم ازم انتقام بگیره ذره ذره ، تموم این سال ها ذره ذره زجر کشیدم توسط خانواده ام ، خانواده ای که من رو طرد کرده بودند فامیلی که یه روزی دوستم داشتند حالا چشم دیدن من رو هم نداشتند جز دوستم نگار هیچکس دیگه ای رو نداشتم همش هم بخاطر این بود که فکر میکردند من قاتل اردوان هستم ، واقعا نمیدونم اون شب چ اتفافی بین اردوان و تینا افتاد اما وقتی اومدم با صحنه قتلش مواجه شدم نمیتونستم بزارم خواهرم بدبخت بشه اون هم درست موقعی که میخواست به عشقش برسه خودم پیش قدم شدم و قتل رو به گردن گرفتم
ولی چقدر بد بود چون اولین کسی که من رو طرد کرد خواهرم تینا بود هیچوقت اون روز رو فراموش نمیکنم اما اگه باز هم برگردم به گذشته همون کار رو انجام میدم نمیزارم خواهرم بدبخت بشه.
بلاخره بعد از تموم شدن ساعت کاری به سمت ایستگاه اتوبوس رفتم زیاد طول نکشید که اتوبوس اومد و سوار شدم ، خانواده پولداری داشتم اما از وقتی که طرد شده بودم هیچکدومشون هیچ چیزی بهم نمیدادن و تموم وسایلم رو ازم گرفته بودند
من هم مجبور شده بودم صبح تا شب کار کنم حتی گاهی وقت ها اضافه کاری وایمیستادم تا تو ماه پول کم نیارم آه تلخی کشیدم چقدر زندگی سخت شده بود.
_سلام
مامان نگاهش رو ازم گرفت ، صدای عصبی طاها بلند شد
_گمشو داخل اتاق اومدی اشتهای مامان رو کور کنی اینجا وایستادی عین آینه دق!؟
با شنیدن این حرفش سوزش اشک رو داخل چشمهام احساس کردم سرم رو دزدیدم تا اشک داخل چشمهام رو نبینه سریع به سمت اتاقم رفتم داخل اتاقم که شدم در رو محکم بستم تند تند نفس عمیق میکشیدم دوست نداشتم گریه کنم من خودم این وضعیت رو درست کرده بودم پس گریه هیچ فایده ای نداشت
مامان بابا طاها محمد نیایش همه سر میز شام بودند و داشتند با عشق شام میخوردند اما من سال ها بود که دیگه حق نداشتم سر اون میز باشم.
سرم رو روی بالشت گذاشتم و سعی کردم بخوابم.
با شنیدن صدای قار و قور شکمم کلافه سر جام نشستم خیلی زیاد احساس گرسنگی میکردم از موقع نهار که فقط یه نون پنیر خورده بودم دیگه هیچ چیزی نخورده بودم داخل خونه هم حق نداشتم با بقیه سر میز شام باشم و چیزی بخورم
بلند شدم از اتاق خارج شدم و به سمت آشپزخونه رفتم تا یه چیزی بخورم ساعت دو نصف شب بود و همه خواب در یخچال رو باز کردم با دیدن کیک چشمهام برق زد سریع بیرون آوردمش و روی میز گذاشتم مشغول خوردن شدم که لامپ آشپزخونه روشن شد
نگاهم به بابا افتاد که داشت با خشم بهم نگاه میکرد
_ پسر خواهرم رو کشتی الان با خیال راحت نشستی داری کیک میخوری آره نمک نشناس
با شنیدن این حرفش چونم لرزید
_بابا
بابا عصبی فریاد زد
_ به من نگو بابا خفه شو فهمیدی
اشک تو چشمهام جمع شد چقدر سخت بود شنیدن این حرف ها بابایی که قبلا بهم کمتر از گل نمیگفت حالا جز توهین و فحش هیچ چیزی ازش نمیشنیدم
با شنیدن صدای داد و بیداد بابا صدای طاها اومد
_چیشده بابا !؟
_ این سلیطه همش تقصیر اینه
طاها با شنیدن این حرف بابا به سمتم اومد و با خشم محکم کوبید تو دهنم که شوری خون رو داخل دهنم احساس کردم با خشم بهم خیره شد و غرید
_ انقدر میزنمت تا جون بدی احمق با هرزه بازیات اردوان رو به کشتن دادی بهش تهمت زدی حالا میخوای بابا رو به کشتن بدی آره
پرتم کرد وسط آشپزخونه و شروع کرد به لگد زدن بیصدا فقط گریه میکردم و همین باعث میشد بیشتر من رو به باد کتک بگیره
وقتی خسته شد از کتک زدن من بهم خیره شد و گفت
_ گمشو داخل اتاقت نمیخوام ریختت رو بببنم کثافط
به سختی از روی زمین بلند شدم انقدر کتک خورده بودم که حتی نای راه رفتن هم نداشتم دستم رو به دیوار گرفتم و رد شدم نگاهم به بابا افتاد که بدون هیچ حسی داشت بهم نگاه میکرد چقدر بی رحم شده بودن من دخترشون بودم چجوری میتونستند انقدر بیتفاوت برخورد کنند

پارت1

پارت2

پارت3

پارت4

پارت5

پارت6

پارت7

پارت8

پاذت9

پارت10

پارت11

پارت12

پارت13

پارت14 

پارت15

پارت16

پارت17

پارت18

پارت19 

پارت20

پارت21

پارت22

پارت23

پارت24

پارت25

پارت26

پارت27

پارت28

پارت29

پارت30

پارت31 

پارت32

پارت33

پارت34

پارت35

پارت36

پارت37 

پارت38

پارت39

پارت40

پارت41

پارت42

پارت43

پارت44 

پارت45

پارت46

پارت47

پارت48

پارت49

پارت50

پارت51

پارت52

پارت53

پارت54

پارت55

پارت56

پارت57

پارت58

پارت59

پارت60

پارت61

پارت62

پارت63

پارت64

پارت65

پارت66

پارت67

پارت68

پارت69

پارت70

پارت71

پارت72

پارت73

پارت74

پارت75

پارت76

پارت77

پارت78

پارت79

پارت80

پارت81

پارت82

پارت83

پارت84

پارت85

پارت86

پارت87

پارت 88

پارت 89

پارت 90

پارت 91

پارت 92

پارت 93

پارت 94

پارت 95

پارت 96

پارت 97

پارت 98

پارت 99

پارت 100

پارت 101

پارت 102

پارت 103

پارت 104

پارت 105

پارت 106

پارت 107

پارت 108

پارت 109 به زودی…

دانلود آهنگ جدید

رمان فوق آنلاین بوده و زمان پارت گذاری هر 3 یا 2 روز یکبار میباشد

نوشته های مشابه

‫52 نظرها

  1. درسته ..قلم نویسنده زیاد خوب نیس .ولی شاید بی تجربه باشه .من خودم رمان مینویسم .اولاش قلمم خوب نبود به خاطر همین رمان و آنلاین یا به انتشار نذاشتم .کار اشتباهی کردن اینه که وقتی دیدن قلمشون خوب نیس بهشون میگفتن رمانهای بعدیتون رو اگه قلمتون بهتر شد منتشر میکنیم .چون شما هنوز قلمتون خوب نیس .

  1. همش جملات تکراری همش جملات تکراری استفاده میکنه گاهی وقتی تو یه پارت هستم از بس واسه هر واکنش جملات تکراری و کلمه های تکراری استفاده کرده که به پارت های قبلی برمیگردم فکر میکردم شاید جا انداخته باشمشون،مثلا جملات تکراری که اعصاب منو به شدت خورد میکنند و باعث میشع اگه نویسنده یا شخصیت رمان جلوم بودند حلقه آویزشون میکردم مثلا:چشمهامو محکم فشار دادم،چشمامو با درد بستم چشمامو محکم فشار دادم،چشمامو با درد فشار دادم….اه گند زدن بعد یهو اسم طهورا رو صدا میزنن مثلا،طهورا،طهورا هم در جواب میگ نفس عمیق کشیدم و به سمتش برگشتم ….همش همین خیلی تکراری قلم نویسندش افتضاحه اصلا توضیح نداده یهو میره تو عمق مسئله هیجان نداره؛اصلا افتصاحه هرزش خوندن نداره

 1. لطفا پارت ها رو زود به زود بزارید،خیلی مشتاقم برای بقیش،حداقل روزی سه چهار تا پارت بذارید.ممنون♥

 2. سلام خیلی رمان جالبی بود آدمو هوشیار میکرد مرسی من از استان مرکزی داشتم این رمان ر میخوندم ۰ خیلی شخصیتاش جالبن۰👍👍😊😊☺️🤩

 3. خیلی دیربه دیر پارتگذاری میکنید ادم زده میشه از رمان دیگه دلش نمیخواد بخونه😒

 4. به نویسنده بگین چرا همش جملت تکراری استفاده میکنه و همچنین رمان هیحان ندارع یکم بش هیجان بده

 5. خواسم بخونم رمانو
  وقتی کامنتارو خوندم پشیمون شدم
  اینم مثه عشق تعصبو استاد خلافکار مارو مَچَل خودش میکنه

 6. بابا اینطوری که شما پارت کذاری میکنین همه طرفدار های رمانتون رو از دست میدین!
  خیلی دیر به دیر پارت میذارین اصن ادم یادش میره پارت قبلی چی بوده
  رسیدگی کنین لطفا مسئولین من واسه خودتون میگم

 7. من به جای شما بودم دیگ پارت گذاری نمیکردم،چون همه ی طرافدارا رو از دست دادید،این رمان دیگه واس هیچکس جذابیتی نداره،دوهفته یه بار یه پارت کوتاه در حد چن خط میزارید مگه ما اوسکول شماییم؟به اون یارویی ک این رمان و مینویسه بگید دیگه ننویسه چون ما علاف اون نیستیم و کسی هم دیگه نمیخونه

 8. خاااک.برا نویسنده نه واسه خودم متاسفم که وقتمو برای همچین رمانی تلف کردم منی که بهترین و حرفه ای ترین رمانا رو خوندم بخدا ک من خودم قشنگ تر رمان مینویسم اگه نویسنده شدن‌اینقدر الکیه خب بگید ما هم بدونیم اینطور باشه کلی کتاب از خود من چاپ میشه 😐

 9. چرا پارت گذاری اینقدر کنده 😒😒

  تا بخواد پارت بعدی بیاد هرچی از رمان خوندیم پریده که 😐😐

 10. سلام رمان خیلی جالبی هست ومشتاقانه دنبالشم فقط خیلی ممنون میشم زودبه زود پارت گذاری کنید😍🤗🙏

 11. نویسنده مسخرش رو در آورده
  تموم کن این رمان از یه بچه دبستانی هم بیش ار این انتظاری نی‌
  اخه کدوم ابلهی با دعوا و هوار و … گفته رمان ارزش پیدا میکنه.
  کلمه جان رو که به هر کسی نمیگن.
  به بقال سر کوچه هم میخواد بگه جان

 12. سلام رمان واقعا جالب و مفید هست
  ولی یک مشکل داره اون اینکه که خیلی دیر پارت گذاری می کنی الان یک هفته هست منتظر پارت 90 هستم

 13. سلام من رمان شما رو خیلی دوست دارم و از ائل رمان همراه شما بودم ممنون از شما . خوهشان همین جا ادامه بدین و تا ته داستان رو بنویسید .

 14. قلم نویسنده اصلا خوب نیست!
  مثلا وسط یه پارت اسم دختره نورگل هست اما میگه آرامش! خوب خانم یا اقای نویسنده چرا اسم شخصیت ها رو فراموش میکنید؟
  من اگه این رمان رو ادامه دادم فقط و فقط بخاطر اینه که اگه یهو دیگه نمیخوندم کلا فکرم مشغول رمان میشد!
  من خودم هم نویسنده هستم و برای اینکه رمانم احمقانه در نیاد هزار بار روی متن میخونم تا سوتی نداده باشم!

 15. بعدم انقدر دختره تحقیر میشه که ادم از بی زبونی اون حرص میخوره😒
  واقعا یعنی چی؟؟
  بخاطر عشق و علاقه بزاریم طرف هر چی از دهنش درمیاد بگه؟
  این منطقیه آیا؟😐
  اصلا مگه پسره عاشق نیس؟
  پ چرا با معشوقه‌ش اینجوری رفتار میکنه؟
  کلا از خوندن این رمان به شدت پشیمان هستم😐💔

 16. سلام خیلی ممنون از رمان عالیتون من تازه دارم میخونم و واقعا خیلی دوسش دارم. نویسنده این رمان واقعا واقعیت های بعضی از زندگیارو نشون دادی اینکه یک نفر بخاطره بیگناهیش اینجوری از خانوادش طرد بشه خیلی سخته و امیدوارم اخر این داستان به طهورا خوشبختی تمام عیار نصیب بشه

 17. نمیدونم چرا احساس میکنم از وسط داستان نویسنده عوض شده اخه اصن قلمش از الان بهتر بود خیلی و اینکه خیلی بیخود جهت داستان عوض شد قبلش راجع به مامان نورگل بود و بدون اینکه مشخص بشه علت رفتار تینا چی بود و قصدش از کاراش چی بوده جهش زمان بوجود اومد و موضوع داستان تغییر کرد…چه وضعشه رسما به شعور نویسنده توهین شد با این حرکت اینهمه خوندیم آخرش نفهمیدیم چرا خانواده تینا اینجوری پشت تینا بودن اصن تینا در اصل چجوری دستگیر شد چرا اونکارو کرد چرا آدم کشت

 18. سلام چراپارت 97 رو نمیذارید یک هفتس وارد سایتتون شدم همه پارتارو خوندم ولی 97 رو هنوز نذاشتید چرا نمیزاریدش لطفا

 19. پس چرا پارت گذاری نمی کنید الان ی هفته شده ک میخواین پارت صد و بارگزاری کنید

 20. واقعا پشیمونم از خوندنش همش جملات تکراری واقعا ادم خسته میشه
  بعد قشنگی رمان ب اینه ک توی جزعیات هم بری این یهو میره سر ی موضوع دیگ کلا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا