آخرین مطالبفصل دوم رمان رئیس مغرور من

رمان عشق تعصب پارت 99

رمان عشق تعصب فصل دوم رمان رئیس مغرور من

جهت مشاهده پارت های منتشر شده از رمان عشق تعصب فصل دوم رمان رئیس مغرور من وارد شوید

_ تو به چه حقی رفتی پیش بهار هان ؟ فکر کردی کی هستی تو ؟
بوسه به من من افتاده بود :
_ کیانوش من فقط عصبانی شده بودم چون …
_ خفه شو
سرم رو با تاسف تکون دادم و به سمت اتاق پسرم راه افتادم ، کیانوش واقعا مریض بود داشت سر عشقش داد میکشید چرا واقعیت رو به من گفته کار خوبی انجام داده قرار نیست همیشه همینطوری پیش بره
داخل اتاق شدم به پرستار گفتم ساعت ها با پسرم مشغول بازی شدم انقدر که زمان رو فراموش کرده بودم بهش رسیدم غذاش رو دادم و در آخر انقدر خسته بود که زود خوابش برد به چهره ی غرق خوابش خیره شدم پسرم معصومانه خوابیده بود !
دوست نداشتم اتفاقی واسش بیفته ، در اتاق باز شد با فکر اینکه پرستار هست بلند شدم که نگاهم به کیانوش افتاد اخمام تو هم فرو رفت :
_ چیکار داری ؟
_ چیه نکنه فکر کردی منم قاتل هستم ؟
_ شاید
بعدش از اتاق خارج شدم به کیانوش هم شک داشتم ، پشت سرم اومد
_ وایستا
ایستادم دست به سینه بهش خیره شدم و گفتم :
_ چیه ؟
نفس عمیقی کشید و گفت :
_ تو حق نداری با من اینطوری رفتار کنی !
_ جدی ؟
_ بله
_ ببین کیانوش واقعا من حوصله ندارم بشینم کل روز رو با تو کل کل کنم حرفای عشقت رو هم شنیدیم ، وقتی از واقعیت خبر داشت چرا بهم نگفتی ؟
پوزخندی زد ؛
_ دوست داشتم !
_ میدونی کیانوش تو خودخواه ترین آدمی هستی که تو عمرم دیدم
_ پس بهادر چی خودخواه نبود ؟
_ حق نداری اسم بهادر رو به زبونت بیاری !
پوزخندی کنج لبهاش نشست و گفت :
_ چیه میترسی ؟
نفس عمیقی کشیدم و جوابش رو دادم ؛
_ چرا باید بترسم ؟
ساکت شده بهم داشت نگاه میکرد
_ واسه ی فردا آماده باش
متعجب از اینکه بحث رو عوض کرده پرسیدم :
_ فردا چخبره ؟

_ فردا باید بریم خونه ی عمو گویا باهامون کار داره !
متعجب شده بودم چون بابا بهم گفته بود نباید بیام پس چیشده بود ، سئوالی که به ذهنم اومده بود رو به زبون آوردم :
_ بابا از من خواسته بود نیام پس حالا چیشده ؟!
خیره به چشمهام شد :
_ حتما کار مهمی باهات داره که خواسته بیای !
با چشمهای ریز شده داشتم بهش نگاه میکردم چه کار مهمی میتونست داشته باشه واقعا عجیب بود
_ بله
_ با بوسه دعوا راه ننداز
چشمهام گرد شد چی داشت واسه خودش میگفت ، چند دقیقه که گذشت بلاخره به خودم اومدم و جوابش رو دادم :
_ ببینم کیانوش من چرا باید با بوسه دعوا کنم دیوونه هستم ؟
پوزخندی زد :
_ شاید حسودیت شده باشه
این بشر رسما قاطی کرده بود یا زیادی خودش رو دست بالا گرفته بود که داشت همچین حرفی میزد
_ من عاشقت نیستم که بخوام به بوسه حسادت کنم ، من از ادمای دروغگو و خودخواهی مثل تو و بوسه اصلا خوشم نمیاد چه برسه به اینکه بخوام باهاشون دهن به دهن بشم !.
بعدش خواستم برم که اسمم رو صدا زد :
_ بهار
_ چیه ؟
_ تو عاشقم شدی همین که نسبت به بوسه عصبانی هستی نسبت به من خشمت بخاطر عشقت هست
جا خورده بودم من مطمئن بودم هیچ احساسی نسبت بهش نداشتم پس چی باید بهش بگم ، سری با تاسف واسش تکون دادم و به سمت اتاقم راه افتادم داخل شدم در رو پشت سرم بستم رسما دیوونه شده بود
* * * *
پرستو با پوزخند بهم خیره شده بود ، نگاهش واسم مهم نبود هر طوری دوست داشت نگاه کنه نمیتونستم که اعصابم رو باهاش خراب کنم ! پرستو از همون اولش نسبت به من تنفر داشت پس این کارش همش بهانه بود
_ بهار
خیره به بابا شدم و گفتم :
_ بله
_ میخوام بیاید اینجا زندگی کنید !
با چشمهای ریز شده خیره بهش شده بودم اصلا متوجه نمیشدم چی داشت واسه خودش میگفت !

_ چرا میخواید من بیام اینجا دوباره زندگی کنم ؟
اینبار مامان گیسو جواب داد :
_ بخاطر بهنام میخوایم تو همراه شوهرت و زن دوم شوهرت بوسه بیاین اینجا زندگی کنید !
پس مامان گیسو و پرستو هم میدونستند بوسه زن دوم کیانوش هست یجورایی همه میدونستند خیلی احساس بدی بهم دست داد انگار همه قصد داشتند باهام بازی کنند ، اسمم رو صدا زد :
_ بهار
با شنیدن صدای بابا از افکارم خارج شدم به سمتش برگشتم و گفتم :
_ بله
_ چیشد تصمیمت رو گرفتی ؟
_ آره
_ خوب ؟
_ نه
بعدش بلند شدم که صدای مامان گیسو بلند شد :
_ خیلی خودخواه هستی
با عصبانیت بهش چشم دوختم :
_ من خودخواه نیستم شما اگه به فکر بهنام بودید همون موقع من رو پرت نمیکردید بیرون شماها همیشه نسبت به من احساس تنفر داشتید و فقط دنبال بهانه بودید
بعدش گذاشتم رفتم خداروشکر که بهنام رو با خودمون نیاورده بودیم اینطوری راحت میشد رفت …
_ بهار وایستا
داخل حیاط ایستادم کلافه به سمت کیانوش برگشتم و بهش توپیدم :
_ چیه چی میخوای ؟
لبخند قشنگی روی لبهاش نقش بست و پرسید :
_ داری کجا میری ؟
_ جهنم میای ؟
خیلی قشنگ خندید :
_ نه متاسفانه
_ ببین داری باعث میشی دیوونه بشم پس برو داخل پیش زنت باش اعصاب من و خورد نکن
اینبار جدی شد :
_ تو هم زن من هستی الان بگو ببینم کجا میخواستی بری ؟
_ میخواستم برم جایی که شماها نباشید و باعث بشید حال من بد بشه
_ ما باعث نشدیم حالت بد بشه ، عمو میخواد بیایم اینجا زندگی کنیم منم باهاش موافقت کردم
_ خواسته ی من مهم نیست ؟
_ نه

با عصبانیت راه افتادم وقتی خواسته ی من واسش مهم نبود پس چی میتونستم بهش بگم همش داشت باعث عصبانیت من میشد ، بازوم رو گرفت و با جدیت گفت :
_ وایستا با هم میریم
_ دوست ندارم باهات همراه بشم از تو و همه کسایی که باعث شدید من بدبخت بشم متنفرم
سرد داشت بهم نگاه میکرد هیچ احساس خوبی بهم القا نمیکرد چشمهام رو با درد روی هم فشار داده بودم که صداش بلند شد :
_ برو سوار ماشین شو
ناچار رفتم سوار شدم زیاد طول نکشید بوسه و کیانوش اومدند سوار شدند
ماشین راه افتاد ساکت شده نشسته بودم که با ایستادن ماشین پیاده شدم داشتم میرفتم داخل که بوسه من رو مخاطب قرار داد :
_ عاشق کیانوش شدی ؟
ایستادم به سمتش برگشتم و گفتم :
_ چی باعث شده همچین فکر احمقانه ای بکنی که من عاشق شوهرت هستم ؟
_ نیاز نیست چیزی باعث بشه من خودم دارم میبینم عاشق شوهرم هستی
نفسم رو پر حرص بیرون فرستادم رسما یه دیوونه زنجیری بود پس ترجیح میدادم ساکت باشم در برابر حرفاش خواستم برم که بازوم رو گرفت :
_ وایستا ببینم
_ چیه ؟
_ انقدر از خودت ادا درنیار از شوهرم فاصله بگیری شنیدی ؟
با تمسخر جوابش رو دادم :
_ چشم فقط منتظر حرفای شما بودم
بعدش یهو بازوم رو از دستش کشیدم بیرون و بهش توپیدم :
_ بهتره حد و حدود خودت رو بفهمی داری باعث میشی اعصاب من خراب بشه
_ چخبره ؟
به سمت کیانوش برگشتم :
_ بهتره به زنت حالی کنی من عاشقت نیستم که بیخود نیاد سمت من
کیانوش به سمتش برگشت و گفت :
_ چیکار کردی ؟
نفس عمیقی کشید :
_ میخواستی چیکار کنم دارم عین روت بهت واقعیت رو میگم اما قصد نداری بفهمی
به سمت داخل رفتم چون دوست نداشتم شاهد بحثشون باشم ، بوسه دیوونه بود من که نبودم بیخود وقتم رو تلف کنم داخل اتاقم شدم لباسم رو عوض کردم روی تخت دراز کشیدم سردرد بدی داشتم بخاطر اتفاقات امشب !

نوشته های مشابه

‫2 نظرها

  1. این دیگه چه رمانیه 30تاپارتش فقط دعوای بهاروکیانوش نوشته شده نویسنده عزیز لطفا تونوشته هاتون یه تجدید نظری بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا