آخرین مطالبدیازپامرمان آنلاینصفحه اصلیلیست کامل رمان ها

رمان اسپاکو یا دیازپام(پارت اول تا آخر تکمیل شد)+فصل دوم رمان اسپاکو(ویدیا)

رمان اسپاکو و ویدیا فصل اول و دوم  شصت تیپ مرجع کامل معرفی و دانلود رمان آنلاین

کانال تلگرام شصت تیپ ایجاد شد منتظر حمایت شما هستیم آیدی: shasttip@ را کپی و در تلگرامتون پست کنید و وارد کانال شید منتظرتون هستیم 

☆☆☆پارت ها به ترتیب آخر صفحه☆☆☆

نویسنده:فریده بانو

زمان پارت گذاری:در صورت تایپیک جدید از سوی نویسنده بلافاصله

قسمتی از رمان:

روبروی آینه ی کوچک توی تنها اتاق خونه ایستادم. موهای مشکی و نرمم رو کامل بافتم و لچکو روی پیشونیم بستم.

مادر وارد اتاق شد. نگاهی به قد بلند و هیکل تقریباً درشتش انداختم.

لباسهای بلند و پرچین بختیاریش تنومندتر نشونش می داد.

-این کار و نکن دختر … برای چی میخوای بری اون عمارت؟

چرخیدم و رو به روش قرار گرفتم.

-تو نگران چی هستی؟ چرا من و از اون عمارت دور می کنی؟ بعدشم، توی این ۲۳ سال سن همه من و به چشم یه پسر دیدن، دیگه ترس نداره!

-تو نمی فهمی … مگه یک روز دو روزه؟ باید بادیگارد پسر فرنگ رفته ی خان بشی، اگه بفهمن چی؟ من جز تو کسی رو ندارم.

-نمی فهمن مادر من، خیالت راحت … بعدش شاید اصلاً توی مسابقه برنده نشدم!

مادر با نگرانی دست روی دستش زد.

-مثل پدر خدابیامرزت لجبازی!

-خودت گفتی معلوم نیست پدر مرده باشه، پس حتماً زنده است. من انتقام تمام قبیله ام رو از این خان و خان زاده هاش می گیرم … هرچند الان دیگه دوره ی خان و خان بازی تموم شده اما شماها هنوز پایبند عقاید پوسیده ی قدیم هستین.

مادر سریع دستش و روی دهنم گذاشت.

-آروم دختر، آروم … قرار نیست کسی بفهمه تو کی هستی و ما چرا تو این روستای لعنتی هستیم.

سری تکون دادم. مادر دستش رو از روی دهنم برداشت.

پدرم رو ندیده بودم اما مادر می گفت مرد قدبلند و تنومندی بوده، مثل دخترعموش، مادرم!

مادر صورتم رو توی دستهاش گرفت.

-اسپاکو، از کل خانواده ام فقط تو برام موندی … نمیخوام تو رو هم از دست بدم.

-نگران نباش مادر.

-آخه مادر نیستی تا دلنگرونی من و بفهمی.

گونه های سفیدش رو بوسیدم. نگاه آخر و تو آینه به خودم انداختم.

۲۳ سال بود که به عنوان یه پسر ( لال) که با لکنت حرف میزنم تو کل منطقه می شناختنم.

هیچ کس نمی دونست دخترم بخصوص بخاطر قد بلندم و چهره ی گندم گونم.

خان قرار بود برای پسر دومش که قراره از اروپا برگرده بادیگاردی بگیره و تقریباً نصف جوونهای روستا ثبت نام کرده بودن.

بهترین موقعیت برای نزدیک شدن به خانواده ی خان بود. هرچند مادر راضی نبود اما تمام این سالها فقط بخاطر انتقام از خان زنده بودم و نفس می کشیدم.

سراشیبی پر از درخت رو طی کردیم. عمارت خان دقیقاً بهترین جای روستا بود.

خیلی ها پشت در عمارت ایستاده بودن. لنگه ی بزرگ در آهنی عمارت باز شد. یکی از بادیگاردهای خان اومد بیرون.

-دونه دونه بیاید داخل.

همراه مادر وارد عمارت شدیم. با دیدن عمارت لحظه ای با دهن باز به اون همه بزرگی و شکوه خیره شدم.

مادر سقلمه ای بهم زد.

قسمتی از عمارت که چمن کاری شده بود رو صندلی چیده بودن. به همون قسمت رفتیم.

مادر نگاهی به اطراف انداخت و با تن صدای آرومی گفت:

-بیا الانم دیر نیست برگردیم … آخه دخترجون این همه سال زبون رو جیگرم گذاشتم، فرستادمت تهران تا درس بخونی نه اینکه الان بیای اینجا.

نگاهی به اطراف انداختم. وقتی دیدم کسی متوجه ما نیست گفتم:

-خودتم میدونی سالها منتظر این لحظه بودم؛ بعدش هم تمام اهالی این شهر میدونن که من یه پسر ناقص یا به گفته خودشون کسی که لکنت داره باید لال باشه و اکثرا فکر میکنن من لالم پس نگران نباش.

مادر با تأسف سری تکون داد. یکی از پسرهای ده با دیدنم دستی تکون داد.

سری براش تکون دادم. با جا گرفتن همه بالاخره خان و همسرش اومدن.

با دیدن خان نفرتم شعله ور شد. بی اختیار دستهام رو مشت کردم. خان شروع به صحبت کرد.

-ما فقط یه نفر رو می خوایم که همه فن حریف باشه.

نگاهم رو با نفرت به خان دوختم. مردی با قد بلند و چهارشونه با موهای جوگندمی که بیشتر سفید بودن.

لباسهای محلیش اون رو تنومندتر نشون می داد. برام جای سؤال داشت که چرا باید بین پنج بچه ی خان فقط یکیشون از ایران بره.

میدونستم خان دو دختر و سه پسر داره. شازده ی خان هنوز نیومده بود. یکی از زیردستهای خان اومد جلو.

سر جمع ده نفر بیشتر نبودیم. از بین ده نفر، سه نفر انتخاب شدن تا مسابقه بدن.

خوشحال بودم که جزو اون سه نفر هستم. با رفتن بقیه جوانی سوار بر اسب از ته باغ اومد جلو.

یکی از خدمتکارها سریع دهنه ی اسب رو گرفت.


فصل اول اسپاکو

پارت اول

پارت دوم

پارت سوم

پارت چهارم

پارت پنجم

پارت ششم

پارت هفتم

پارت هشتم

پارت نهم

پارت دهم

پارت یازدهم

پارت دوازدهم

پارت سیزدهم

پارت چهاردهم

پارت پانزدهم

پارت شانزدهم

پارت هفدهم

پارت هجدهم

پارت نوزدهم

پارت بیستم

پارت بیست ویکم

پارت بیست و دوم

پارت بیست و سوم

پارت بیست و چهارم

پارت بیست و پنجم

پارت بیست و ششم

پارت بیست و هفتم

پارت بیست و هشتم 

پارت بیست ونهم

پارت سی

پارت سی و یک 

پارت سی و دو

پارت سی و سه 

پارت سی و چهار 

پارت سی و پنج

پارت سی وشش 

پارت سی وهفت

پارت سی وهشت 

پارت سی ونه 

پارت چهل

پارت چهل و یک 

پارت چهل و دو

پارت چهل و سه

پارت چهل و چهار 

پارت چهل و پتج 

پارت چهل و شش 

پارت چهل و هفت 

پارت چهل و هشت

پارت چهل و نه 

پارت پنجاه 

پارت پنجاه و یک

پارت پنجاه و دو 

پارت پنجاه و سه

پارت پنجاه و چهار

پارت پنجاه و پنج 

پارت پنجاه و شش 

پارت پنجاه و هفت

پارت پنجاه و هشت

پارت پنجاه و نه 

پارت شصت 

پارت شصت و یک

پارت شصت و دو

پارت شصت و سه

پارت شصت و چهار

پارت شصت و پنج

پارت شصت و شش

پارت شصت و هفت

پارت شصت و هشت 

پارت شصت و نه

پارت هفتاد 

پارت هفتادویک 

پارت هفتادودو

پارت هفتادوسه

پارت هفتادوچهار

پارت هفتادوپنج

پارت هفتادوشش 

پارت هفتادوهفت

پارت هفتادوهشت

پارت هفتادونه

پارت هشتاد

پارت هشتاد و یک

پارت هشتاد و دو

پارت هشتاد و سه

پارت هشتاد و چهار

پارت هشتاد و پنج

پارت هشتاد و شش

پارت هشتاد و هفت

پارت هشتاد و هشت

پارت هشتاد ونه

پارت آخر

 


فصل اول رمان ویدیا

پارت اول 

پارت دوم

پارت سوم

پارت آخر


فصل دوم رمان ویدیا

پارت1

پارت2

پارت3

پارت4

پارت5

پارت6

پارت7

پارت8

پارت9

پارت10

پارت11

پارت12

پارت13

پارت14

پارت15

پارت16

پارت17

پارت18

پارت19

پارت20

پارت21

پارت22

پارت23

پارت24

پارت25

پارت26

پارت27

پارت28

پارت29

پارت30

پارت31

پارت32

پارت33

پارت34

پارت35

پارت36

پارت37

پارت 38

پارت 39

پارت 40

پارت 41

پارت 42

پارت 43

پارت 44

پارت 45

پارت 46

پارت 47

پارت 48

پارت 49

پارت 50

پارت 51

پارت 52

پارت 53

پارت 54 به زودی…

دانلود آهنگ جدید 

نوشته های مشابه

‫76 نظرها

 1. لطفا زودتر پارت های رمان بزارید الان توی سایت دیگه دو تا پارت دیگه شم اومده اما شما هنوز نزاشتین

 2. سلام ادمین یه سایتی هست به اسم رمان … این سایتم داره رمان دیازپامو میزاره اگه میخوای نریم اونجا زود زود پارت بزار تا مشتریت شیم ☺☺☺

  1. با عرض سلام ، ممنون از لطف شما ، این سایت متعلق به شماست و امیدواریم رضایت شما دوستان رو بیشتر جلب کنیم، و خواهشی ام که دارم ازتون اینه که اسم هیچ سایتی را در داخل نظراتتون نیارید لطفون چون مجبور به ویرایش میشیم.ضمنا سایت شصت تیپ سایت مشکل پسندان هست و خوشحالیم که شما مارو ترجیح دادید به زودی منتظر خبرای ویژه در انتظار شصت تیپیاست مارو فراموش نکیند.

 3. سلام من تو پیج فریده بانو بودم ایشون تو پیجشون هم رمان میزارن
  اسم رمان دیازپام اونجا اسپاکوعههه
  یعنی شما اسم رمان رو عوض کردین؟؟

 4. اینقده بدم میاد از اون نویسنده هایی که تا میبینن رمانشون طرفدار داره دیر دیر پارت میده بیرون??

  1. سلام پارت جدید امشب قرار داده خواهد شد درگیری و مشغله زیاد ما یکم تاخیر ایجاد میکنه در انتشار این رمان سایتایی که دغدغه و بازده کم دارن جهت رقابت با ما شب و روزشون شده پارت گذاشتن از یه رمان ولی سایت ما پیگیر بیشتر از چند ده رمان انلاینه ممنون از نظر شما و دقت بیشتری به عمل خواهد امد در نحوه پارت گذاری

 5. این کارا چیه اخه؟..وقتی میتونی زود تر پارت بزاری ازار داری مردم و علاف خودت میکنی؟اه..یکم حرفه ای رفتار کن:-|:-|

 6. سلاااااام…چطوری میشه رمانمونو تو سایتتون به اشتراک بزاریم؟..ممنون میشم زود جواب بدید^_^

   1. سلام میشه ازتون خواهش کنم رمان دلشوره از ک.شاهینفر؛؛؛و رمان کیش ومات که شخصیت هاش دامیار و شهرویه هستن رو بزارین.خواهش میکنم تورو خداااااا🥺🥺

    1. رمان دلشوره نداریم فک کنم منظورتون دلهره است از کوثر.شاهینی فر. کیش و مات از لحاظ محتوا مشکل داره

 7. سلام ببخشید چرا دیگه پارت نمیزازین مگه هر روز نباید پارت گذاشته شه؟این نویسنده چرا مسخره میکنه ملتو …

  1. سلام نویسنده ها دیر به دیر پارت مینویسن ما بیتقصیریم هر سه روز سر بزنید آپدیت میکنیم

   1. سلام من یک رمان دارم و میخوام داخل این سایت انتشار بدم چطور میتونم این کا رو انجام بعدم بعدش من نه تلگرام دارم که در ارتباط باشم نه چیز دیگه ای میشه راهنماییم کنید

    1. سلام چرا اینقدر اذیت می‌کنه نویسنده الان دوماه که از رمان دیازپام 2نگذاشته خوب اگه نداره مطلب چرا ادامه داده رمان رو ،😓😓😓

  1. یا خود خدا … اینجا دیگه چه خبره ؟ من مغزم هنگ کرد … اصلا شخصیت های اصلی داستان چی شدن ؟ کسی فهمید ویدیا . ساشا . پانیذ. شاهو و… اینا کین بیاد به من بگه …
   من دیگه رد دادم 🥴🥴🥴🥴🥴😨😨😨😨

 8. سلام واقعا چرا جواب ادم رو نمیدین یا خوشتون میاد ادم رو معطل بذارید شاید یکی تل نداشته باشه که بخواد باهاتون در ارتباط باشه واقعا که

 9. اخ شرمنده واقعا اخه چند وقته میام سر میزنم خبری از جواب دادنتون نبود واسه همین تند رفتم

 10. به خدا این پارت هشتاد چهار خیلی کم بود ای خدا این دیگه آخرش نفهمیدم بعد سه چهار روز اونم اینقدر کم

 11. چرا اینقد طولش میده نویسنده ی دیازپام امیدوارم فصل جدید سرعت العملش بیشتر بشه☹

 12. سلام خسته نباشید
  مبخواستم بگم پارت ها چند وقت یک بار وارد سایت میشوند؟؟
  و اینکه زدید بزودی پارت ۲۵ کی منتشر میشود؟
  ممنون میشوم اگر زود پایخم را بدهید

 13. یک سوااال ، ببخشید الان این رمان ویدیا چیه وسطش ؟؟؟؟
  تو فصل یک اسپاکو ، شاهو و پانیذ و فلان نداشت که…
  اصلا هم که به هم مرتبط نیست
  من الان دارم فصل 2 شو میخونم ولی از قسمت های ویدیا رد میشم !!!
  الان اینا همه یک رمانه یعنی ؟ قضیش چیه ؟

  1. سلام عزیزم ببین شما باید اول جلد یک رمان ویدیا رو بخونی
   بعد جلد یک رمان اسپاکو رو هم بخونی بعدش بیای و جلد دوم رمان ویدیا رو بخونی
   چون که این رمان هم جلد دوم رمان اسپاکو هست هم جلد دوم رمان ویدیا
   یعنی دو تا رمان رو توی یه رمان قرار داده

 14. سلام اینکه پارت هاتون رو زود به زود میزارید خیلی خوبه ولی متن پارت ها خیلی کمه هر پارتی یه ده خط بیشتر نیس که

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

دکمه بازگشت به بالا